En noggrann kreditprövning görs för att bedöma att kunden har en uthållig återbetalningsförmåga. Kreditprövningen innefattar bland annat inhämtande av en kreditupplysning och upprättande av en ”kvar att leva på”-kalkyl. Denna kalkyl ska innefatta amortering och utrymme för oförutsedda utgifter samt en bedömning av att kunden har en betryggande marginal för högre räntenivåer. Till följd av ansvarsfull kreditgivning, väl avvägd
reglering och en bra infrastruktur i form av till exempel fastighetsregister har kreditförlusterna varit väldigt små i Sverige. Det finns ett gemensamt intresse för alla aktörer att säkerställa att marknaden fungerar väl och att låntagare och  långivare inte drabbas av förluster, till exempel till följd av att bostadspriserna varierar. Därför framhålls nedan vad som enligt Bankföreningen utgör goda principer vid kreditgivning för bostadsändamål.
Vad kan hända om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning?

Alpnäring hudvårdsprodukter

Jobba extra hemifrån med att sälja kryddblandningar och välbalanserad mat

 

I undantagsfall kan det vara möjligt att bli betalningsbefriad från ett lån om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning och beviljat dig ett lån som du saknade förutsättningar att betala tillbaka. En sådan betalningsbefrielse, som kan gälla för lånet i sin helhet eller delvis, grundas i så fall på en bestämmelse i 36 § avtalslagen (1915:218). Enligt denna bestämmelse kan ett avtalsvillkor eller ett avtal jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt, exempelvis med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna då avtalet träffades. Vid bedömningen utgår man från din ekonomiska situation vid långivningstillfället. Senare inträffade händelser, exempelvis arbetslöshet, som långivaren inte kunde förutse när lånet lämnades, har ingen betydelse.

Det är dock mycket svårt att få betalningsskyldigheten nedsatt på grund av bristande kreditprövning. Utgångspunkten är att den som ansöker om en kredit själv kan bedöma om det är möjligt att klara av den tänkta krediten. Det är också låntagaren som själv bestämmer över sina ekonomiska resurser och över vilka risker man vill ta som lånesökande.